ਤੁਹਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ
ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੇ ਸਹੀ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ ?